Zomervakantie 9 juli t/m 1 september dinsdag t/m zondag vanaf 14.00 uur geopend!

info@kartplaza.nl

Energiestraat 6, Nijverdal

0548 621 003

Online reserveren

Algemene voorwaarden kartpaza nijverdal

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Karting Plaza exploitaite b.v.

Algemene voorwaarden/reglement Kartplaza Indoor Karting

Algemene voorwaarden/reglement Kartplaza LaserGames

Algemene voorwaarden/reglement Kartplaza Paintball Arena

Algemene voorwaarden/reglement Kartplaza Klim & Adventurepark

Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden, uitvoeringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gedragsregels, risicobepalingen en aansprakelijkheidsbepalingen zijn van toepassing op alle door Kartingplaza Exploitatie BV gesloten overeenkomsten alsmede op alle activiteiten die in en om Kartplaza Actionworld plaatsvinden.

Artikel 2. Ten allen tijde zullen de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in art. 1 prevaleren boven eventueel door cliënt of opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voor zover althans niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Cliënt: onder cliënt word verstaan de individuele gast, de gast in familie-, buurt-, verenigings- of los groepsverband en in groepsverband van welke aard dan ook en de gast in bedrijfsverband en/of zijnde een bedrijf.

Artikel 4. Het betreden van Kartplaza Actionworld en het deelnemen aan de activiteiten, te weten karten, bowlen, lasergamen, paintballen, virtual sports en klimpark geschiedt geheel voor eigen risico van cliënt. Cliënt kan onder geen voorwaarde aanspraak maken op geldelijke vergoeding voor opgelopen letsel. M.a.w. Kartplaza Actionworld Expl. bv is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade opgelopen tijdens één van de activiteiten van Kartplaza Actionworld Expl. bv.

Artikel 5. Cliënt zal zich tijdens het uitoefenen van activiteiten zo gedragen dat hij of zij op geen enkele wijze gevaar oplevert voor andere spelers cq. deelnemers.

Artikel 6. Schade en letsel opgelopen tijdens het uitoefenen van activiteiten welke zijn ontstaan door defect aan materiaal en/of door deelnemers onderling, zijn geheel voor risico cliënt.

Artikel 7. Kartplaza heeft verzekeringen afgesloten die bepaalde risico’s van het karten verzekeren. Evenwel zijn niet alle risico’s verzekerd. In alle gevallen waarin niettegenstaande het exoneratiebeding van art. 2 van deze algemene voorwaarden uiteindelijk Kartplaza toch zelf aansprakelijk is voor betaling van een schadevergoeding, bijvoorbeeld op last van een rechter, dan beperkt die schadeplichtigheid zich tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

Artikel 8. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten, met name karten, paintballen en het klimpark. Kartplaza Actionworld kan een ieder weigeren te karten en/of deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik alcohol en/of verdovende middelen. Er vind dan geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.

Artikel 9. Cliënt dient zich uiterlijk 15 minuten voor een activiteit en/of kartsessie te melden. Bij een reservering 45 minuten voor aanvang bij de receptie. Bij het niet tijdig aanwezig zijn voor aanvang van de activiteit zal alleen de nog resterende tijd gespeeld kunnen worden. Wanneer cliënt zich pas na afloop van de activiteit meldt, kan hij deze niet meer inhalen en wordt hiervoor geen restitutie verleend.

Artikel 10. Cliënt dient zich correct en netjes te gedragen in de horeca en tijdens een van de activiteiten en dient ook ten allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. Wanneer cliënt zich niet aan bovenstaande of deze aanwijzingen houdt, heeft Kartplaza Actionworld het recht cliënt te weigeren of te verwijderen van een activiteit zonder van de dat hiervoor restitutie zal worden verleend. Bij herhaaldelijk wangedrag kan cliënt de toegang tot Kartplaza Actionworld worden ontzegd.

Artikel 11. Kartplaza Actionworld is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of vermissing van kleding en/of andere goederen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Artikel 12. Kartplaza Actionworld houdt zich het recht voor om personen die duidelijk onder de invloed van alcohol en/of verdovende middelen verkeren uit te sluiten van deelname aan activiteiten en/of de toegang tot Kartplaza en/of Paintball Plaza te weigeren

Artikel 13. De betalingsvoorwaarden voor groepen zijn als volgt: Tot een bedrag van € 1500,00 is het uitsluitend mogelijk om contant, per pin of creditcard te betalen, op de dag van reservering. Voor bedrijven geldt dat voor bedragen tussen € 1500,00 en € 4000,00 het ook mogelijk is om d.m.v. een éénmalige incasso te betalen. Bij bedragen boven € 1500,00 is het ook mogelijk om op rekening te betalen. U dient dan wel een aanbetaling te doen van 65% van het geoffreerde bedrag. Deze dient uiterlijk twee weken voor reserveringsdatum overgemaakt te zijn naar IBAN rekening NL58 INGB 0658 8924 28. dit kan uitsluitend middels een aanbetalingsfactuur. De door ons geaccepteerde betalingmiddelen zijn contant geld, pin en bancaire betalingen.

Artikel 14. Alle (incasso)kosten welke gemaakt worden bij invorderen van facturen zijn volledig voor rekening van cliënt. Tevens zal hierover rente worden berekend.

Artikel 15. Annuleringsvoorwaarden:
– Tot 1 maand voor reserveringsdatum is het annuleren kosteloos.
– Vanaf 1 maand tot 2 weken voor reserveringsdatum betaalt u 25% van het geoffreerde bedrag.
– Vanaf 2 weken tot 5 dagen voor reserveringsdatum betaalt u 50% van het geoffreerde bedrag.
– Vanaf 5 dagen voor reserveringsdatum betaalt u 100% van het geoffreerde bedrag

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder deelnemer en worden derhalve per persoon berekend voor alle activiteiten, hieronder vallen ook horeca-activiteiten. Indien de gehele reservering wordt geannuleerd, dient dit schriftelijk te gebeuren en is de..annulering definitief nadat u hiervan door ons een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 16. Als cliënt door schade aan de kart niet meer in staat is om zijn of haar kartsessie uit te rijden is het de baancommissaris die beslist of er recht is op vervolg van de heat of met andere kart. Als de schade is ontstaan aan de kart en daardoor niet meer verder gereden kan worden, door zeer gebrekkig en gevaarlijk of onverantwoord rijgedrag, dan zal de cliënt hiervoor geen restitutie ontvangen. Wat de buitenactiviteiten betreft waaronder paintball en klimpark; hier zullen alleen gelden worden gerestitueerd wanneer het personeel van kartplaza aangeeft dat er door extreme weersomstandigheden niet meer verder gespeeld kan worden.

Artikel 17. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht toepasbaar. Alle geschillen hieruit voortvloeiend zullen door een Nederlandse rechter worden beslist.

 

Karting Plaza Exploitatie BV

 

Energiestraat 6
7442 DA Nijverdal

 

0
    0
    Jouw offerte
    Uw offerte is leeg